คู่มือการพัฒนาหลักสูตร
       สถานศึกษารายวิชาเลือก
       หลักสูตร กศน.พ.ศ.2551

คู่มือ กพช.
คู่มือการศึกษาขั้นพื้นฐาน2544
คู่มือการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551
คู่มือการเรียน ปวช.
ประเมินเทียบระดับการศึกษา
คู่มือปฏิบัติการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ(ศูนย์ ฝึกอาชีพชุมชน)  
แนวทางการจัดทำเอกสาร
การสรุปผลจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
รูปแบบหนังสือเรียน กศน.
แหล่งเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงการใช้
   แหล่งเรียนรู้

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
อำเภอบ้านโพธิ์์
อำเภอบางคล้า
อำเภอพนมสารคาม
อำเภอแปลงยาว
อำเภอสนามชัยเข
อำเภอบางปะกง
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
อำเภอราชสาส์น
อำเภอท่าตะเกียบ
อำเภอคลองเขื่อน
ลิงค์ห้องสมุดประชาชน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
อำเภอบ้านโพธิ์์
อำเภอบางคล้า
อำเภอพนมสารคาม
อำเภอแปลงยาว
อำเภอสนามชัยเข
อำเภอราชสาส์น
อำเภอท่าตะเกียบ
อำเภอคลองเขื่อน
"เฉลิมราชกุมารี" อ.บางปะกง
วิบูลลักสม์ อ.บางน้ำเปรี้ยว
ระหว่างวันที่ 7-8 พ.ค.58 สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา "ด้านวินัยและจรรยาบรรณ" ณ ห้องประชุมประยูรศุข กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ โดยมี พจอ.พัฒน์ ผดุงญาติ รองผู้อำนวยการจังหวัดอ่างทอง เป็นวิทยากร    อ่านต่อ 

 เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 58 สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายอนุชา พงษ์เกษม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมชี้แจงนโยบายและสั่งการของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการดำเนินงานด้านการพัฒนาห้องสมุดประชาชนในรอบ 6 เดือน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้รับทราบ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสนามชัยเขต   อ่านต่อ 

ระหว่างวันที่ 27-28 เม.ย. 58 สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนคนพิการ ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแบบกึ่งโฮมสคูลเพื่อคนพิการ ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.สุรศักดิ์ เพิ่มผล ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. ผอ.พีรฉัตร อนุวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก และ ผอ.ประยุทธ หลักคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เป็นวิทยากร  อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 58 นายสมิง เสมียนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ และในภาคค่ำ  นายอนุชา พงษ์เกษม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะบุคลากร ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล  และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ   อ่านต่อ

   เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 58 กศน.อำเภอสนามชัยเขตและสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ ร.ร.มัธยมพระราชทานนายาว, อบต.ตำบลท่ากระดาน, กศน.อำเภอสนามชัยเขต และตัวแทนจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา โดย พ.ต.ต ประพันธ์ จันทร์เอม รองผู้บัญชาการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธีเปิด  อ่านต่อ  
 เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 58 สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยนายอนุชา พงษ์เกษม นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะนักศึกษา จำนวน 130 คน เข้าร่วมการประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการ ระดับภาคตะวันออก ณ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก และ ตลาดกลางผลไม้ตะพง จังหวัดระยอง  อ่านต่อ 
เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 58 นายสมิง เสมียนรัมย์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา นายบรรลือศักดิ์ สิตตานนท์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และนางสาวชลธิชา เอี่ยมศิริ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมกำหนดกรอบรูปแบบและวิธีการประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการ ณ ห้องประชุมดีใจ โรงแรมมีนา วิลล่า จ.นครนายก  อ่านต่อ  
  เมื่อวันที่ 7-8 มี.ค. 58 นายอนุชา พงษ์เกษม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายสมิง เสมียนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะร่วมออกนิเทศสนามสอบปลายเรียนที่ 2/2557 ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   อ่านต่อ  

  เมื่อวันที่ 4  มีนาคม 2558  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กศน.  บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ  ดีเด่นระดับประเทศ  ประจำปี 2557  ณ  หอประชุมคุรุสภา    อ่านต่อ

 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและสนับสนุนการตรวจราชการในระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมพิกุลทอง โดยมีนายเดชา  ใจยะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานในการประชุม  อ่านต่อ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  อ่านรายละเอียด  
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อ่านรายละเอียด   
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเตรียมการแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ  ดูรายชื่อ 
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศส่วนราชการ (รถตู้)  อ่านต่อ 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนคนพิการ  คลิกดูรายชื่อ 
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนคนพิการ จากเดิมวันพฤหัสบดี ที่ 18 ธันวาคม 2557 เป็นวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 น. 

ดาวน์โหลด เเผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
  อ่านต่อ 
ประกาศสอบราคา เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศส่วนราชการ ขนาด 12 ที่นั่ง(รถตู้)  อ่านต่อ  
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2558
   อ่านต่อ    
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเตรียมการแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู ศรช. ประจำปีงบประมาณ 2557    อ่านต่อ  
  สูจิบัตร มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4  อ่านต่อ 
  กำหนดการพิธีเปิด- ปิด การแข่งขัน “มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4   อ่านต่อ 
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประจำตำบล (ครู ศรช.)  อ่านต่อ   
  ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อรับการสรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  อ่านต่อ   
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  อ่านต่อ   
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก ครูศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบล (ครู ศรช.)  อ่านต่อ   

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตามตัวชี้วัดที่ 1.5   อ่านต่อ 
     แบบติดตามศูนย์ฝึก 57 อำเภอ
     แบบที่ 2 กศน.
     รายงานตามตัวชี้วัด1.5
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป   อ่านต่อ 
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบล (ครู ศรช.) ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  อ่านต่อ  
การเสวนา เรื่องห้องสมุดประชาชน กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน 
การอบรมบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบ GURU Online ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา รุ่น ๒/๒๕๕๔
กศน.อำเภอท่าตะเกียบ ได้จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์กิจกรรม กศน.ปี 53 ร่วมกับสถานีวิทยุชุมชนท่าตะเกียบ เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูล กศน.ให้ประชาชนในอำเภอท่าตะเกียบได้รับข่าวสาร กศน.   อ่าน 


 พิธีเปิด    
กศน.ตำบลดงน้อย
จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ   
 พิธีเปิด    
กศน.ตำบลหนองแหน
จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ
 พิธีเปิด    
กศน.ตำบลสาวชะโงก
จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ
 พิธีเปิด    
กศน.ตำบลทุ่งพระยา
จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ
                พิธีเปิด    
กศน.ตำบลบางกะไห
จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ
พิธีเปิด    
กศน.ตำบลหัวสำโรง
จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ
 พิธีเปิด    
กศน.ตำบลหนองไม้แก่น
จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ
 พิธีเปิด    
กศน.ตำบลท่าตะเกียบ
จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ
พิธีเปิด    
กศน.ตำบลคลองเขื่อน
จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ
พิธีเปิด    
กศน.ตำบลบางคล้า
จ.ฉะเชิงเทรา  อ่านต่อ
พิธีเปิด    
กศน.ตำบลบางตีนเป็ด
จ.ฉะเชิงเทรา  อ่านต่อ
พิธีเปิด    
กศน.ตำบลบางกะเจ็ด
จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ
 
การตั้งกระทู้ใหม่ให้คลิกที่ ที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะ                                           
 
 

นายอนุชา  พงษ์เกษม 
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา


นายสมิง เสมียนรัมย์ 
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
    ตัวอย่างการทำหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำแนวใหม่  
    ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตร
 มุมหนังสือ
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
อำเภอบ้านโพธิ์์
อำเภอบางคล้า
อำเภอพนมสารคาม
อำเภอแปลงยาว
อำเภอสนามชัยเข
อำเภอบางปะกง
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
อำเภอราชสาส์น
อำเภอท่าตะเกียบ
อำเภอคลองเขื่อน

ทำไมต้องเป็นนครแห่งการอ่าน?
รายงานผลการวิเคราะห์การบันทึกรักการอ่าน
สรุปผลที่สำคัญ
  การสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2554
สรุปสำหรับผู้บริหาร  การสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2554
แบบรายงานผลการพัฒนากลไกขับเคลื่อน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชน
รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
คู่มือการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา กศน.ตำบล ให้เป็นแหล่งแรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการฝึกอบรมแกนนำอาสาสมัครนครแห่งการอ่าน
สรุปผลการดำเนินงาน ฉะเชิงเทรา นครแห่งการอ่าน ปี 2553
ประกวดมุมหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่านดีเด่น
นครแห่งการอ่าน


หลักสูตรกระเป๋าถัก
หลักสูตรกะลามะพร้าว
หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์ทางการเกษตร
หลักสูตรดอกไม้ไฟประดับ
หลักสูตรปลาหยอง
หลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
หลักสูตรเสริมรากต้นไม้
หลักสูตรอาหารจานเดียว
  
   

สำนักงาน กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่เลขที่ 283 ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
โทรศัพท์ 0-3898-1619 โทรสาร 0-3898-1620   www.padrew.net ,