แหล่งเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา
  :: อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
  :: อำเภอคลองเขื่อน
  :: อำเภอท่าตะเกียบ
  :: อำเภอบางคล้า
  :: อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
  :: อำเภอบางปะกง
  :: อำเภอบ้านโพธิ์
  :: อำเภอแปลงยาว
  :: อำเภอพนมสารคาม
  :: อำเภอราชสาส์น
  :: อำเภอสนามชัยเข
     
 

สำรวจศูนย์/แหล่งเรียนรู้ ศึกษา ดูงานในเขตพื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
หรือในความรับผิดชอบของหน่วยงานสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา

 
ลำดับ
ที่
ชื่อศูนย์/แหล่ง
สถานที่ตั้ง/โทรศัพท์
องค์ความรู้ในการเรียนรู้
หมายเหตุ
1
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 61/2 ม. 11 ต.บางเตย 
อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
โทร 081-7596820
การทำน้ำหมักชีวภาพ
ปุ๋ยหมักจากแกลบ
เตาเผาถ่าน 
หมูหลุม
การปลูกพืชผักสวนครัว
การเพาะเห็ด
การเลี้ยงกบเลี้ยงปลาในกระชัง
การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝก
การทำนาข้าวปลอดสารพิษ
การทำถั่วงอกมือถือ
ยังไม่บันทึก
2
กลุ่มการทำเกษตรอินทรีย์ บ้านลุงพุฒ 11/1 หมู่ที่ 7
บ้านคลองแขวงกลั่น ต.บางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
การทำเกษตรอินทรีย์
เดิม
3
แหล่งเรียนรู้ การทำที่นอนสำหรับเด็ก “กลุ่มสตรีโสธรพัฒนา” หมู่ที่ 1 ต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา การทำที่นอนเด็ก หมอน
เดิม
4
กลุ่มจักสานจากก้านมะพร้าว 10/2 หมู่ที่ 3 ต.คลองจุกกระเณอ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา การจักสานจากก้านมะพร้าว
เดิม
5
การตัดเย็บชุดชั้นในสตรี 62 หมู่ที่ 7 ต. บางพระ
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
การตัดเย็บชุดชั้นในสตรี
เดิม
6
การทอเสื่อกก 40 หมู่ที่ 3 ต.คลองนา อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
การทอเสื่อกก
เดิม
7
การทำซอส “แปดริ้วยากิ” 788 หมู่ที่ - ต. หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
การทำซอส “แปดริ้วยากิ”
เดิม
8
การทำเบเกอรี่ 152/310 ต. หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
การทำเบเกอรี่ชนิดต่าง ๆ
เดิม
9
กลุ่มเลี้ยงปลากัดตำบลบางแก้ว 18/3 หมู่ที่ 12 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา การเลี้ยงปลากัด
เดิม
10
หมู่บ้านเกษตรพอเพียงบ้านแพรกวิหารแก้ว หมู่ที่ 11 ต.บางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา การทำการเกษตรแบบพอเพียง
เดิม
11
กลุ่มแกะสลักเขาสัตว์ ประจำตำบลบางขวัญ 49 หมู่ที่ 7 ต.บางขวัญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา สิ่งประดิษฐ์จากเขาสัตว์
เดิม
12
การทำผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากไม้ และเขาสัตว์ ประจำตำบลคลองนครเนื่องเขต 37/1 หมู่ที่ 3 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา สิ่งประดิษฐ์จากเขาสัตว์
เดิม
13
หัตถกรรมทองเหลืองสานบ้านคลองขุดใหม่ 56 หมู่ที่ 13 ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา หัตถกรรมทองเหลืองสาน
เดิม
14
การทำปุ๋ยดินชีวภาพ 10 หมู่ที่ 6 ต.บางพระ
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
การทำปุ๋ยดินชีวภาพ
เดิม
15
การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ 25/3 หมู่ที่ 3 ต.วังตะเคียน
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
เดิม
16
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว กลุ่มผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว การทำผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว
เดิม
17
การปลูกผักปลอดสารพิษด้วยวิธีเกษตรชีวภาพ 8/4 หมู่ที่ 4
ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
การปลูกผักปลอดสารพิษ
เดิม
18
กลุ่มการทำผลิตภัณฑ์ไม้กวาดจากทางมะพร้าว 44/2 หมู่ที่ 7 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา การทำผลิตภัณฑ์ไม้กวาดจากทางมะพร้าว
เดิม
19
การประกอบการร้านค้าประชาชน (สหกรณ์) 19 หมู่ที่ 5 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา สหกรณ์การค้า
เดิม