ค่ายวิชาการเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
   
         กศน.อำเภอราชสาส์น จัดกิจกรรมค่ายวิชาการเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ในวันที่ 21 สิงหาคม ที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
       นางบังอร   ฝ่ายสัจจา  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอราชสาส์น และคณะบุคลากร จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 60 คน ตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นเนื้อหาค่อนข้างยากและยังขาดการเชื่อมโยงในชีวิตจริง การพัฒนานักศึกษาจำเป็นต้อง พัฒนาด้านความคิด ประกอบด้วย ความคิดวิเคราะห์ ความคิดวิพากษ์วิจารณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดอย่างมีเหตุผลและความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และ ฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทำงานระบบกลุ่ม การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เน้นการปฏิบัติจริง
ในฐานการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ฐานเรียนรู้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฐานเรียนรู้กล้องจุลทรรศน์ ฐานเรียนรู้ภาวะโลกร้อน ฐานการเรียนรู้สารปนเปื้อนในชีวิตประจำวัน ฐานการเรียนรู้สารในชีวิตประจำวัน
       กศน.อำเภอราชสาส์น ได้รับการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ดังนี้ โรงเรียนวัดต้นตาล (อรุณโรจน์ประชารัฐบำรุง) สนับสนุนวิทยากรและเครื่องมือทดลองทางวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลราชสาส์นสนับสนุนวิทยากรและเครื่องมือทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร