ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดตัวคึกคัก ได้อธิการฯ ม.ราชภัฏราชนครินทร์ นั่งประธานศูนย์ฯ


 

     

       นายกุลธร เลิศสุริยะกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่าได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมประยูรศุข สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมติที่ประชุมได้เลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อเนก เทพสุภรณ์กุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย ดร.นิตย์  โรจน์รัตนวาณิชย์  ผู้อำนวยการ สบย. 5, นายจงรัก วณิชาชีวะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา (ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด) , ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ผู้อำนวยการ สพป. เขต 1, นายวีระ  สุเมธาพันธ์ ผู้อำนวยการ สพป.เขต 2   นายนิวัตต์ น้อยมณี  ผู้อำนวยการ สพม. เขต 6, นายสุรพงษ์ วรศิลป์ ผู้อำนวยโรงเรียนเทคโนโลยีศรีวรการ  (ประธานชมรมสถานศึกษาเอกชน จ.ฉะเชิงเทรา), นายนิวัตร์  ประเสริฐพันธ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

       การประชุมครั้งนี้ได้เชิญผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ 11 อำเภอ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน และนำเสนอหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ 5 ด้าน คือ ด้านเกษตรกรรม  ด้านอุตสาหกรรม ด้านพาณิชยกรรม ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านการจัดการและการบริการ ต่อที่ประชุม ประธานฯ ให้ข้อคิดเห็นว่า เราจะต้องเตรียมอาชีพอย่างหลากหลายเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่จะมาถึงด้วย  ทางด้านนายนิวัตต์ น้อยมณี  ได้ให้ข้อมูลว่าโรงเรียนมัธยมในสังกัด สพม. เขต 6 มีบางหลักสูตรที่เกี่ยวข้องสามารถใช้อบรมประชาชนได้ ส่วน ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์  ได้แสดงความคิดเห็นว่า จากการที่ กศน.ได้นำเสนอหลักสูตรมานั้น เกิดจากการได้วิเคราะห์ความต้องการมาแล้ว จึงเสนอให้จัดทำกรอบโครงสร้างของหลักสูตรในแต่ละด้านให้สามารถนำไปใช้ได้  ในส่วน สพป เขต1 เปิดเผยว่าตอนนี้กำลังดำเนินการทำแบบสอบถาม สำรวจผู้ปกครองว่าอยากให้บุตร หลานของตนได้ประกอบอาชีพอะไร รวมทั้งสพป เขต2 ในขณะนี้กำลังดำเนินการจัดทำหลักสูตรอาชีพท้องถิ่น  ในด้านของผู้แทนจากอาชีวศึกษา ให้ข้อมูลว่า ในวิชาชีพที่สถานศึกษาต่าง ๆ มีประสบการณ์และโดดเด่นได้รับความนิยมจากประชาชน ก็มีอยู่มาก กศน.สามารถนำปรับใช้ได้เลย

       นายกุลธร เลขานุการคณะกรรมการ กล่าวว่า ตนรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ และพร้อมที่จะช่วย กศน.อย่างแท้จริง ตนจะรีบประสานงานและดำเนินการด้านการจัดการศึกษาอาชีพให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวความคิดที่ว่าเน้นการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตลอดจนสามารถนำความรู้ทักษะการเรียนที่ได้ไปต่อยอดเพื่อสร้างฐานะ ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น อันนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป