คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยต้นสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา กศน.อำเภอคลองเขื่อน


            

        ในวันที่ 21, 23 - 24 มกราคม 2555  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยต้นสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยต้นสังกัด กศน.อำเภอคลองเขื่อน   นำโดย นายธีรยล  แสงอำนาจเจริญ  รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  และนายอนันท์  เฟื่องทอง  นางพรทิพย์  บำรุงรัฐ  นางวัชรินทร์  ศรีณิบูลย์ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรจากสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย  ในครั้งนี้นายสมชาย  จันทราภิรมย์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองเขื่อน และบุคลากร กศน.อำเภอคลองเขื่อน ได้ให้การต้อนรับ
        โดยในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2555   คณะผู้ประเมินฯ ได้ซักถามและตรวจสอบหลักฐานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 6 มาตรฐาน 27  ตัวบ่งชี้  จากบุคลากร กศน.อำเภอคลองเขื่อน  วันจันทร์  ที่  23 มกราคม 2555  ได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมในแต่ละตำบล และวันอังคารที่ 24 มกราคม 2555    คณะผู้ประเมินฯ ได้สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ กศน.อำเภอคลองเขื่อน ได้ให้ข้อเสนอแนะและให้แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงในแต่ละมาตรฐาน เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ต่อไป.

 
 

วรรณภา  จันทร์ศรี/รายงาน.