กศน.บ้านโพธิ์พัฒนาทักษะทางการกีฬา จัด“ กศน.บ้านโพธิ์เกมส์ ปี 55”


 

  

          กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ จัดการแข่งขันกีฬา “กศน.บ้านโพธิ์เกมส์ ปี 55” โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้นักศึกษา กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะพื้นฐานด้านกีฬา และการออกกำลังกาย รวมทั้งให้นักศึกษา กศน. ทั้ง 17 ตำบล ได้รู้จักกัน  มีสุขภาพที่แข็งแรง จิตใจแจ่มใส มีประสิทธิภาพ ในการศึกษาและการทำงาน ส่งเสริมให้มีวินัย มีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมและเตรียมการรองรับการแข่งขันกีฬา กศน.จังหวัดในลำดับต่อไป   การแข่งขันกำหนดเป็น 2 วัน
          วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555  จัดการแข่งขันรอบคัดเลือก ประเภทกีฬาสากล ประกอบ กีฬา 5 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง เซปักตระกร้อ และแชร์บอล  โดยแบ่งกลุ่มสี ออกเป็น 4 กลุ่มสี    ตามจำนวนนักศึกษาของ กศน.ตำบลแต่ละแห่ง     
          วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555  จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและกีฬาสากลรอบชิงชนะเลิศ และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยได้รับความกรุณาจากพลตำรวจโทพิทักษ์ จารุสมบัติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา เขตที่ 4 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกับได้รับเกียรติจากนายอำเภอบ้านโพธิ์ นายกเทศมนตรี นายกองค์การส่วนตำบล กำนัน ผู้บริหาร กศน.อำเภอ  และผู้นำชุมชน มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้วยดี  การจัดกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ทุกประการ.

 
 

ระเบียบ  พรรณา /รายงาน