กศน.แปดริ้ว ประชุมชี้แจงการจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555


 


        เมื่อวันที่ 22  มีนาคม  นายสมชาย  จันทราภิรมย์  ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอคลองเขื่อน เป็นประธานในพิธีการประชุมชี้แจงการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  โดยมี ผู้อำนวย กศน.อำเภอ ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัด  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ของสถานศึกษาและครู กศน. ตำบล จำนวน 65 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมประยูรศุข สำนักงาน กศน จังหวัดฉะเชิงเทรา
        ครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้วางแผนการลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1/2555  ขั้นตอนการจัดทำแบบทดสอบปลายภาคและมีมติให้สถานศึกษาแต่ละแห่งออกข้อสอบในรายวิชาที่ลงทะเบียน  เพื่อให้จัดทำแบบทดสอบปลายภาคที่ 1/2555  และส่งไฟล์ข้อสอบตามกำหนดเวลา  ซึ่งนายธีรยล  แสงอำนาจเจริญ  รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. รักษาการ   ในตำแหน่ง   ผู้อำนวยสำนักงาน กศน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้กล่าวสรุปการประชุมและเป็นประธานปิดการประชุมในครั้งนี้.

 
 

ฐิตารีย์  สุโอ๊ะ/รายงาน