กศน.บางคล้า สร้างอาชีพ - สร้างรายได้ “การทำบายศรี” 


 


         เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 กศน.อำเภอบางคล้าปิดการอบรมอาชีพการทำบายศรี ที่จัดโดย ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบางคล้า  หลักสูตรที่  2  จำนวน 60 ชั่วโมง โดยท่านพยุงศักดิ์ บำรุงรัฐ  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  มอบหมายให้คณะนิเทศ  ประกอบด้วยนางวัชรินทร์  ศรีณิบูลย์  ศึกษานิเทศก์ นางวิมลรัตน์ พลโลก นักจัดการงานทั่วไป นางสาวทิวารัตน์ ตุ่มไทยสาคร  และ  นางสาวอัจฉรา ธัญยาธีรพงษ์  นักวิชาการศึกษา ทำหน้าที่ร่วมประเมินผลการจัดกิจกรรมการสอนอาชีพ  “การทำบายศรี” ของ กศน.อำเภอบางคล้า  ซึ่งผู้เข้าอบรมทุกคนสามารถร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานการ  ทำบายศรีออกมาได้อย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะการทำบายศรีประยุกต์ที่มีความประณีตสวยงามเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ในการสร้างรายได้ให้กับตนเองต่อไปได้ รวมทั้งสามารถอธิบายกระบวนการขั้นตอนการทำได้อย่างถูกต้องแม่นยำ  ในการนิเทศครั้งนี้ได้ถอดบทเรียนจากวิทยากรและผู้เรียนในแต่ละขั้นตอน  เพื่อนำไปใช้ในการทำสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาการทำบายศรีและเผยแพร่ทางเว็บไซด์ www.padrew.net และ  http://ccs.nfe.go.th ให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทราและผู้ที่สนใจต่อไป
         ทั้งนี้  ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบางคล้าจะเปิดสอนหลักสูตรการทำบายศรีประยุกต์และการทำพวงมาลัยดอกไม้สดในเดือนมิถุนายนนี้  ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสมัครเข้าเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปได้ที่ กศน.ตำบลบางคล้า  โทร. 0-3854-2763 และ 0-3854-1400

 
 

ข่าว : นางสาวอัจฉรา  ธัญยาธีรพงษ์
ภาพ : นางวิมลรัตน์  พลโลก