กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้พิการ


 


      เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมานายพยุงศักดิ์  บำรุงรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรากล่าวรายงานการเปิดโครงการ “ส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้พิการ กศน. อำเภอบ้านโพธิ์”  โดยมีนายศิวาโรจน์  มุ่งหมายผล  ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว  ที่มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้พิการ รวมทั้งผู้ดูแลคนพิการให้ได้รับการฝึกทักษะด้านอาชีพ สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  และสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้พิการ ในการอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า  ซึ่งโครงการในครั้งนี้ มีผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการเข้ารับการอบรมกว่า 60 คน  ในโครงการได้จัดอบรมวิชาการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ  การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  การเพาะถั่วงอก  การทำยาดมสมุนไพร  การทำน้ำยาล้างจาน  การทำซูชิและการทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  ทั้งนี้ในโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา และการสนับสนุนอาคารสถานที่ เครื่องขยายเสียงจากอำเภอบ้านโพธิ์และเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ รวมทั้งโรงพยาบาลอำเภอบ้านโพธิ์ได้จัดพยาบาลช่วยดูแลสุขภาพผู้เข้ารับการอบรม  จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวนายศิวาโรจน์  มุ่งหมายผล  ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทราได้ชื่นชมว่าเป็นการจัดอบรมที่มุ่งไปสู่ความเป็นพลเมือง  ด้วยเหตุผลที่ว่าประชาชนกับพลเมืองนั้นต่างกัน  ประชาชนต้องการอะไรที่เป็นสิทธิอยากได้รับอะไรที่เป็นสิทธิของตนเอง แต่มักไม่อยากปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตน  แต่กิจกรรมนี้สร้างความตระหนักในความเป็นพลเมืองเพราะพลเมืองจะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อให้สังคมสงบสุข  และได้ขอบคุณ กศน. รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างสังคมให้มีความสงบสุขมากขึ้นต่อไป