แผนบูรณาการ
               
การศึกษาชุมชน
- การจัดการศึกษาในชุมชน
- งานการศึกษาในชุมชน
- ตัวอย่างที่ 2
- แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- แผนการเรียนรู้แบบบูรณการเศาณฐกิจพอเพียงประถม
- แผนบูรการศึกษาชุมชน
 
แผนการสอนเศรษฐกิจ
- นักศึกษาทางไกล
- ใบงานวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
- แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 1
- เศรษฐกิจพอเพียง
แผนวิทย์ บูรณาการ
แผนวิทย์ ม.ต้น บูรณาการ
  - ใบงานการเรียนรู้ม.ต้นครั้งที่3-4
  - ใบงานวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 1
  - ใบงานวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 2

  - ใบงานวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 5-6
  - แผนบูรณาการ วิทย์ ม.ต้น
แผนวิทย์ ม.ปลาย
  - การวิเคราะห์เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
  - ข้อสอบระหว่างภาควิทย์ ม.ปลาย
  - แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการวิทย์ ม.ปลาย
       ใบงานวิทย์ฯแบบบูรณาการ ม.ปลาย

          - แบบทดสอบก่อนเรียน ครั้งที่ 1
          - แบบทดสอบย่อย ครั้งที่ 1
          - แบบทดสอบย่อย ครั้งที่ 2
          - ใบงาน กรต.
          - ใบงาน กิจกรรมครั้งที่ 1
          - ใบงานกิจกรรม ครั้งที่5
          - ใบงานกิจกรรม ครั้งที่ 3
          - ใบงานกิจกรรม ครั้งที่ 4
          - ใบงานกิจกรรมครั้งที่ 2
แผนวิทยาศาสตร์ ประถม บูรณาการ
   - แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
       ใบงาน
          - ครั้งที่ 1
          - ใบงานครั้งที่ 2
          - ใบงานครั้งที่ 3
          - ใบงานครั้งที่ 4

ช่องทาง
- ใบงาน
- ใบงานที่ 1

- ใบงานครั้งที่ 1
- ประถม
- ม. ต้น
- ม.ปลาย
ทักษะการเรียนรู้
- ประถม
- ม.ต้น

- ม.ปลาย
   
ภาษาไทย
- ใบ กรต. ครั้งที่1
- ใบงาน 1
- ใบงานครั้งที่1

- ประถม ตนเอง
- ประถม พบกลุ่ม
- ม.ต้น
- ม.ต้น ตนเอง
- ม.ปลาย
เศรษฐกิจพอเพียง
- ม.ปลาย
- ม.ต้น

- ม.ปลาย
ศิลปศึกษา
- ศิลปศึกษา