:: อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
  ต.คลองนา   ต.คลองอุดมชลจร
  ต.ท่าไข่   ต.นครเนื่องเขต
  ต.บางแก้ว   ต.บางขวัญ
  ต.บางตีนเป็ด   ต.บางเตย
  ต.บางไผ่   ต.บางพระ
  ต.วังตะเคียน   ต.หน้าเมือง
::  อำเภอคลองเขื่อน
  ต.คลองเขื่อน   
:: อำเภอท่าตะเกียบ
  ต.คลองตะเกรา   ต.ท่าตะเกียบ
:: อำเภอบางคล้า
  ต.ปากน้ำ   ต.สาวชะโงก
  ต.เสม็ดเหนือ  
:: อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
  ต.บางน้ำเปรี้ยว  
:: อำเภอบางปะกง
  ต.เขาดิน   ต.ท่าข้าม
  ต.ท่าสะอ้าน   ต.เทศบาลบางปะกง
  ต.บางวัว   ต.บางสมัคร
  ต.สองคลอง  
:: อำเภอบ้านโพธิ์
  ต.คลองบ้านโพธิ์ ิ์
:: อำเภอแปลงยาว
  ต.แปลงยาว   ต.วังเย็น
  ต.หัวสำโรง  
:: อำเภอพนมสารคาม
  ต.เกาะขนุน   ต.เขาหินซ้อน
  ต.พนมสารคาม  
:: อำเภอราชสาส์น
  ต.เมืองใหม่  
:: อำเภอสนามชัยเขต
  ต.คู้ยายหมี   ต.ทุ่งพะยา
  ต.ลาดกระทิง  
กศน.ตำบลเสม็ดเหนือ
 
กศน.ตำบลเสม็ดเหนือ
กศน.ตำบล

นางสาววรรณภา  พวกวิบูลย์   หัวหน้า กศน.ตำบล ( ครู ศรช.)
        1. ข้อมูลสถานที่ตั้ง / ที่อยู่
            ปัจจุบันศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเสม็ดเหนือตั้งอยู่เลขที่ 25/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24110
        2. ข้อมูลการจัดตั้ง กศน. ( ประวัติ กศน.ตำบล)
            ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบางคล้า ตั้งอยู่ ถนนเทศบาลพัฒนา 1 ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนางสาวขวัญใจ โพธิ์ทอง และนายสุพัฒน์ คงวัฒนะ เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับ นายทรงศักดิ์ ชุนห์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดเหนือ ขอใช้สถานที่ อบต.เสม็ดเหนือหลังเก่า เลขที่ 25/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้าซึ่งอยู่ติดกับวัดเสม็ดเหนือ ขอใช้เป็นศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเสม็ดเหนือ และทางองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดเหนือได้มีหนังสือราชการอนุญาตเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2548 ต่อมาครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนและครูอาสาสมัคร ได้เข้าไปปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ดังกล่าวเพื่อจัดเป็นศูนย์การเรียน เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา และในปีงบประมาณ 2552 ได้ดำเนินการปรับศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบล เป็น กศน.ตำบล
        3. ประเภทกิจกรรมที่จัดขึ้นใน กศน.ตำบล
            - ทักษะชีวิต
            - เศรษฐกิจพอเพียง
            - คุณธรรมจริยธรรม
            - สอนเสริม
        4. มุมต่างๆที่มีไว้ให้ค่อยบริการ
            - มุมอ่านหนังสือทั่วไป
            - มุมอ่านหนังสือเด็ก
        5. ประเภทและจำนวนสื่ออุปกรณ์ที่มีให้บริการใน กศน.ตำบล
          สื่อแบบเรียน กศน.
            1. หนังสือแบบเรียนภาษาไทย ระดับ ม.ต้น จำนวน 15 เล่ม
            2. หนังสือเรียนวิชาพัฒนาอาชีพ จำนวน 10 เล่ม
            3. หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 เล่ม
            4. หนังสือเรียนวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน ม.ต้น จำนวน 10 เล่ม
            5. หนังสือเรียนวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 2 ม.ปลาย จำนวน 20 เล่ม.
            6. หนังสือเรียนวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 ม.ปลาย จำนวน 20 เล่ม
            7. หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ม.ปลาย จำนวน 20 เล่ม
          หนังสือประเภทอื่น
            1. นวนิยาย 60 เล่ม
            2. นิตยสาร 50 เล่ม
            3. เกษตร 60 เล่ม
            4. ปรัชญา 16 เล่ม
            5. ศาสนา 20 เล่ม
            6. เบ็ดเตล็ด 250 เล่ม
          สื่อประเภท ซีดี
            1. ซีดีเพื่อการเกษตร 10 แผ่น
          ครุภัณฑ์ในศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเสม็ดเหนือ
            1. โต๊ะสี่เหลี่ยมพับได้ 2 ตัว
            2. โต๊ะสี่เหลี่ยมไม้ 4 ตัว
            3. เก้าอี้พนังพิงพลาสติก 15 ตัว
            4. ตู้ไม้โชว์วางของ 1 หลัง
            5. ชั้นวางหนังสือเหล็ก 2 ตู้
            6. ชั้นวางหนังสือไม้ 2 ตู้
            7. ทีวี 1 เครื่อง
            8. เครื่องอ่านซีดี 1 เครื่อง
            9. มีโต๊ะม้าหินอ่อนบริเวณด้านนอก กศน.ตำบล 2 ชุด
        6. ประเภทและจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามารับบริการ
            - ผู้ใช้แรงงาน
            - เด็ก และเยาวชน
            - กลุ่มแม่บ้าน
            - กลุ่ม อสม.
            - กลุ่มเกษตรกร
            - อื่นๆ
        7. จุดเด่นและโอกาส
            จุดเด่น สถานที่น่าอยู่ สะอาด บรรยากาศดี มีหนังสือไว้ค่อยบริการผู้มารับบริการ และสามารถติดต่อเรื่องการเรียนที่ กศน.ตำบล มีการจัดกิจกรรมให้กับผู้มารับบริการเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันดูแลและประสานงานในการดำเนินงาน