:: อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
  ต.คลองนา   ต.คลองอุดมชลจร
  ต.ท่าไข่   ต.นครเนื่องเขต
  ต.บางแก้ว   ต.บางขวัญ
  ต.บางตีนเป็ด   ต.บางเตย
  ต.บางไผ่   ต.บางพระ
  ต.วังตะเคียน   ต.หน้าเมือง
::  อำเภอคลองเขื่อน
  ต.คลองเขื่อน   
:: อำเภอท่าตะเกียบ
  ต.คลองตะเกรา   ต.ท่าตะเกียบ
:: อำเภอบางคล้า
  ต.ปากน้ำ   ต.สาวชะโงก
  ต.เสม็ดเหนือ  
:: อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
  ต.บางน้ำเปรี้ยว  
:: อำเภอบางปะกง
  ต.เขาดิน   ต.ท่าข้าม
  ต.ท่าสะอ้าน   ต.เทศบาลบางปะกง
  ต.บางวัว   ต.บางสมัคร
  ต.สองคลอง  
:: อำเภอบ้านโพธิ์
  ต.คลองบ้านโพธิ์ ิ์
:: อำเภอแปลงยาว
  ต.แปลงยาว   ต.วังเย็น
  ต.หัวสำโรง  
:: อำเภอพนมสารคาม
  ต.เกาะขนุน   ต.เขาหินซ้อน
  ต.พนมสารคาม  
:: อำเภอราชสาส์น
  ต.เมืองใหม่  
:: อำเภอสนามชัยเขต
  ต.คู้ยายหมี   ต.ทุ่งพะยา
  ต.ลาดกระทิง  
กศน.ตำบลบางปะกง
 
กศน.ตำบลบางปะกง
กศน. อำเภอบางปะกง

1. ข้อมูลสถานที่ตั้ง/ที่อยู่
      กศน.ตำบลบางปะกง  ตั้งอยู่อาคารชั้นล่างสำนักงานเทศบาลตำบลบางปะกง   หมู่ที่ 8 ตำบลบางปะกง  อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา

2. ข้อมูลการจัดตั้ง กศน.ตำบล (ประวัติ กศน.ตำบล)
      กศน.ตำบลบางปะกงตั้งอยู่อาคารชั้นล่างสำนักงานเทศบาลตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา แต่เดิมอาคารที่ตั้งเป็นอาคารเก่าว่างเปล่า ของโรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” ซึ่งตั้งขึ้นเป็นเวลา 112 ปี เมื่อราวปี พ.ศ. 2540 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบางปะกง นำโดย นายสมศักดิ์  เรืองจิระอุไร ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบางปะกง ได้เห็นความสำคัญของการศึกษา ต้องการพัฒนาคนภายในชุมชนให้มีความรู้   ความสามารถ  จึงได้ประสานงานกับทางโรงเรียนบางปะกง  “บวรวิทยายน” เพื่อขอใช้อาคารชั้นล่างจำนวน 2 ห้อง สำหรับจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบางปะกง เพื่อเปิดให้บริการแก่นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ปัจจุบันศรช.เทศบาลตำบลบางปะกง ได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นกศน.ตำบลบางปะกง มีคณะกรรมการดำเนินงานจำนวนทั้งสิ้น 42 คน ซึ่งคณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งหมู่บ้านละจำนวน 2 คน โดยมี นางดวงพร  มังคละสวัสดิ์ หัวหน้า กศน.ตำบล (ครู ศรช.) เป็นกรรมการและเลขานุการ ทำหน้าที่ประสานงานภายในตำบล

3. ประเภทกิจกรรมที่จัดในกศน.ตำบล
      3.1 กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
            3.1.1  การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถม ม.ต้นและม.ปลาย เช่น กิจกรรมการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ กิจกรรมการสอนเสริม กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต(กพช.)
            3.1.2  การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ เช่น การเลี้ยงกบกระชัง การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำพริกจากกบกระชัง
            3.1.3  การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการ “คืนธรรมชาติ ให้สิ่งแวดล้อม” และโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
            3.1.4  การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการชุมชนเพื่อสุขภาพ
            3.1.5  การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ “สังคมปรับ ฉันเปลี่ยน
อย่างพอเพียง” การทำบัญชีเกษตรกร และการทำน้ำหมักชีวภาพ โครงการดำรงชีวิตอย่างเศรษฐกิจพอเพียง ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
            3.1.6  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการปรับพื้นฐานผู้เรียน ค่ายวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ การเรียนรู้คอมพิวเตอร์
            3.1.7  กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการหนังสือสู่ประตูบ้าน โครงการสร้างนิสัยรักการอ่านนักศึกษา กศน.

4. มุมต่าง ๆ ที่มีให้บริการ ในกศน.ตำบล
      4.1  มุมข้อมูลชุมชน ประกอบด้วย ข้อมูลสายน้ำบางปะกง ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ชุมชน
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อมูลประวัติศาสตร์ตำบลบางปะกง ข้อมูลเครือข่าย ข้อมูลต้นไม้ป่าชายเลน
ข้อมูลสถานที่สำคัญ ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และข้อมูลประชากรตำบลบางปะกง (ข้อมูลคนพิการ , ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ , ข้อมูลประชากร)
      4.2  มุมสุขภาพ
      4.3  มุมน้ำดื่ม
      4.4  มุมสื่อเทคโนโลยี (บริการ CD , VCD , ETV , วิทยุ , โทรทัศน์)
      4.5  มุมกิจกรรมนักศึกษา (โครงงาน , แฟ้มกิจกรรม , แฟ้มสะสมงาน)
      4.6  มุมสื่อการเรียนรู้ (หนังสือแบบเรียน)
      4.7  มุมวารสารทั่วไป
      4.8  มุมประชาสัมพันธ์ , มุมนานาน่ารู้
      4.9  มุมเฉลิมพระเกียรติ
      4.10  มุมจัดการเรียนรู้
      4.11  มุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

5. ประเภทและจำนวนสื่ออุปกรณ์ที่มีให้บริการในกศน.ตำบล
      5.1  เก้าอี้เล็คเชอร์ จำนวน 40 ตัว
      5.2  เก้าอี้นั่งแบบกลม จำนวน 30 ตัว
      5.3  เก้าอี้นั่งแบบมีพนักพิง จำนวน 10 ตัว
      5.4  คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด
      5.5  โทรทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง
      5.6  เครื่องเล่น DVD จำนวน 1 เครื่อง
      5.7  เครื่องเล่นวิทยุ CD จำนวน 1 เครื่อง
      5.8  ตู้เย็นบริการน้ำดื่ม จำนวน 1 เครื่อง
      5.9  พัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 3 ตัว
      5.10  หนังสือแบบเรียน จำนวน 560 เล่ม
      5.11  หนังสือวารสารทั่วไป จำนวน 235 เล่ม
      5.12  สื่อ CD จำนวน 185 แผ่น
      5.13  ม้วนวีดีโอ จำนวน 30 แผ่น
      5.14  ลูกโลก จำนวน 1 ชิ้น
      5.15  เครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน 1 เครื่อง

6. ประเภทและจำนวนของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามารับบริการ
      6.1 ประเภทภาคีเครือข่าย
            - ภาครัฐ
                  1 สำนักงานเทศบาลตำบลบางปะกง
                  2 องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะกง
                  3 โรงเรียนวัดล่าง “บวรวิทยายน 3”
                  4 โรงเรียนวัดบนประจงอนุสรณ์
                  5 โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน”
            - ภาคเอกชน
                  1. โรงเรียนวัฒนาลัย
                  2. โรงเรียนอนุบาลขวัญตา
                  3. โรงงานดับเบิ้ลเอ จำกัด
                  4. บริษัทอติยาบารมี จำกัด (ATV เคเบิ้ลทีวี)
                  5. บริษัท MSS เคเบิ้ลทีวี จำกัด
      6.2 ประเภทการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                  1. สำนักงานเทศบาลตำบลบางปะกง จำนวน 7 คน
                  2. โรงเรียนอนุบาลขวัญตา จำนวน 4 คน
                  3. โรงเรียนวัฒนาลัย จำนวน 1 คน
                  4. องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะกง จำนวน 3 คน
                  5. ผู้นำชุมชน อสม. จำนวน 7 คน
                  6. ประชาชนทั่วไป จำนวน 128 คน
      6.3 ประเภทการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
            ประชาชนทั่วไปตำบลบางปะกง จำนวน 650 คน

7. จุดเด่นและโอกาส
      1. กศน.ตำบลบางปะกงมีคณะกรรมการกศน.ตำบลจำนวนทั้งสิ้น 42 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากหมู่บ้านหรือชุมชนละ 2 คนซึ่งเป็นตัวแทนองค์กรชุมชนซึ่งทำหน้าที่ประสานงานให้กับคนในชุมชนได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของกศน.ตำบล
      2. กศน.ตำบลบางปะกงได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเทศบาลตำบลบางปะกง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี
      3. กศน.ตำบลบางปะกงตั้งอยู่ในชุมชนจึงมีความสะดวกในการให้บริการประชาชนและผู้ที่มาติดต่อ