เลือกเมนู

แนวคิด/หลักการ/จุดมุ่งหมาย /
  ระดับการศึกษา / สาระการเรียนรู้
โครงสร้างหลักสูตร/ลงทะเบียนเรียน/
   รายวิชาบังคับ/โึครงสร้างหลักสูตร
วิธีการจัดการเรียนรู้

หลักฐานการเรียนรุ้

กิจกรรม กพช. / สื่อการเีรียนรู้
การเทียบโอนความรู้
การประเมินความรู้และประสบการณ์
การวัดและประเมินผล
เกณฑ์การจบหหลักสูตร/คุณสมบัติ
  ของผู้สมัคร/หลักฐานการสมัคร/
  สถานที่รับสมัคร
การลงทะเบียนเรียน/การปฏิบัติตน/
  การย้ายสถานศึกษา/การยื่นคำร้องขอจบ/
  การพ้นสภาพนักศึกษา
 แบบฟอร์มเกี่ยวกับกิจกรรม กพช.
กพช.1 / กพช.2 / กพช.3 / กพช.4
ตัวอย่างการเขียนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
     
 

การลงทะเบียนเรียน 
        1. จำนวนรายวิชาที่ลงทะเบียน  ในแต่ละระดับ
                1.1  ระดับประถมศึกษา  ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนได้ภาคเรียนละไม่เกิน  14 หน่วยกิต  รวมทั้งการลงทะเบียนรายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น  “0”  แต่ไม่นับรวมรายวิชาที่นำมาเทียบโอนผลการเรียน
                1.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนได้ภาคเรียนละไม่เกิน 16 หน่วยกิต รวมทั้งการลงทะเบียนรายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น “0”  แต่ไม่นับรวมรายวิชาที่นำมาเทียบโอนผลการเรียน
                1.3  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนได้ภาคเรียนละไม่เกิน 20 หน่วยกิต  รวมทั้งการลงทะเบียนรายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น “0”  แต่ไม่นับรวมรายวิชาที่นำมาเทียบโอนผลการเรียน
       
สำหรับผู้ที่จบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งในระบบโรงเรียน  นอกระบบโรงเรียน หรือหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เทียบเท่าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ต้องการได้ภาคเรียนละ ไม่เกิน  20 หน่วยกิต
        2. การลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนได้ลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวนไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง โดยเขียนเป็นโครงการ/กิจกรรมเสนอสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติโครงการเพื่อดำเนินการต่อไป  รายละเอียดสามารถศึกษาได้จากแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)
        3.  การลงทะเบียนเทียบโอนผลการเรียน  ผู้เรียนสามารถนำความรู้  ทักษะและประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษา  การเรียนรู้ และ/ หรือจากการทำงาน  จากประสบการณ์ชีวิต  หรือจากการประกอบอาชีพมาเทียบโอน  เป็นผลการเรียนตามหลักสูตรในระดับที่กำลังศึกษาอยู่ได้  โดยจะต้องลงทะเบียนเทียบโอนผลการเรียนตามระยะเวลาที่สถานศึกษากำหนด  โดยมีแนวทางการเทียบโอนผลการเรียน  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด  รายละเอียดตามแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด
        4.  การลงทะเบียนรักษาสถานภาพ  ในกรณีที่ผู้เรียนไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนใดจะต้องลงทะเบียนรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคเรียน  หากไม่สามารถลงทะเบียนรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาในภาคเรียนใดได้ จะต้องลงทะเบียนรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาย้อนหลังทุกภาคเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียนและให้เป็นไปตามวัน เวลา วิธีการที่สถานศึกษากำหนด ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  6  ภาคเรียนติดต่อกัน  หากพ้นจากระยะเวลาดังกล่าวจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้เรียนใหม่
        รายวิชาใดที่ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่หลักสูตรกำหนด  สามารถเก็บผลการเรียนสะสมได้  5 ปี นับจากวันอนุมัติผลการเรียนการปฏิบัติตนของนักศึกษา ในระหว่างเป็นนักศึกษา กศน.

        ผู้เรียนในสถานศึกษา  สังกัดของสำนักงาน กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา  และสถานศึกษาในสังกัด  จะต้องปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด  ดังนี้
        1.  การแต่งกายสุภาพหรือแต่งกายตามระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา
        2.  การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม
        3. ให้ความเคารพเชื่อฟังครูผู้สอน  และให้ความเคารพผู้บริหารสถานศึกษา
        4.  รักษาไว้ซึ่งความสามัคคีระหว่างกันในหมู่คณะ
        5. ไม่เล่นการพนันหรือมีอุปกรณ์การพนันไว้ในครอบครอง
        6.  ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่  และสิ่งเสพติดอื่นใดในสถานศึกษา และสถานที่พบกลุ่ม
        7. ไม่ประพฤติตนขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของประเทศ
        8. ไม่นำความเสื่อมเสียมาสู่สถานศึกษาที่ตนสังกัดอยู่
        9. ไม่ทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายผู้อื่น
      10. ไม่ทำให้ทรัพย์สินของสถานศึกษาชำรุดเสียหาย


การย้ายสถานศึกษาของนักศึกษา
        การย้ายสถานศึกษาสามารถทำได้ใน 2 ลักษณะ คือ
        1.  การย้ายสถานศึกษาโดยการลาออก มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
                1.1  ให้ผู้เรียนยื่นคำร้องต่อสถานศึกษาด้วยตนเองและเตรียมหลักฐานเอกสารที่ต้องใช้ดังนี้
                        1.1.1  ใบคำร้องขอลาออกจากสถานศึกษา
                        1.1.2  รูปถ่ายหน้าตรงขนาด  4x5  เซนติเมตร  จำนวน 2 รูปหน้าตรง
(ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ  ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  ไม่ใช้รูปด่วน หรือรูปโพลาลอยด์)
                1.2  สถานศึกษาจะต้องตรวจสอบหลักฐานผลการเรียนให้ถูกต้อง  และออกหลักฐานแสดงผลการเรียนให้แก่ผู้เรียนอย่างช้าไม่เกิน  5 วันทำการ  เว้นแต่จะมีเหตุสุดวิสัย
                1.3  กรณีที่ผู้เรียนไม่สามารถยื่นคำร้องได้ด้วยตนเองให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้
                1.4  ให้สถานศึกษาระบุเหตุผลที่ออกในหลักฐานการศึกษาว่า  “ลาออกเพื่อไปศึกษาต่อที่อื่น”

        2.  การย้ายสถานศึกษาระหว่างภาคเรียน  สามารถดำเนินการได้  เมื่อผู้เรียนมีความจำเป็นต้องย้ายสถานที่เรียนจากที่เดิมในระหว่างภาคเรียนและยังคงสถานภาพการเป็นผู้เรียนของสถานศึกษาเดิม  โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
                2.1  ให้ผู้เรียนยื่นคำร้องต่อสถานศึกษาเดิม  เพื่อขอย้ายสถานที่เรียน
                2.2  สถานศึกษาเดิมพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ย้ายได้  โดยจะต้องทำหนังสือส่งตัวผู้เรียนพร้อมเอกสารสรุปการประเมินผลระหว่างภาคและกิจกรรม กพช. รวมทั้งผลการเรียนอื่น ๆ ในภาคเรียนนั้นไปยังสถานศึกษาแห่งใหม่ตามแบบที่สถานศึกษากำหนด  ทั้งนี้อย่างช้าไม่เกิน  7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ผู้เรียนยื่นคำร้อง
                2.3  สถานศึกษาแห่งใหม่รับตัวผู้เรียนไว้และแจ้งผลการรับผู้เรียนให้สถานศึกษาเดิมทราบ
                2.4  สถานศึกษาแห่งใหม่จัดให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่ต่อเนื่องจากสถานศึกษาเดิม
                2.5  ส่งผลการเรียนกลับมาที่สถานศึกษาเดิมเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนนั้น
                2.6  สถานศึกษาเดิมได้รับผลการเรียนแล้วบันทึกผลการเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน

       อนึ่ง  ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน  เช่น  ย้ายไปปฏิบัติงาน  กลับภูมิลำเนา  สามารถขอย้ายสถานที่เรียนชั่วคราวได้ 1 ภาคเรียน หากเกิน 1 ภาคเรียนสถานศึกษาควรแนะนำให้ผู้เรียนใช้วิธีการลาออกจากสถานศึกษาเดิมไปเป็นผู้เรียนของสถานศึกษาแห่งใหม่ และศึกษาต่อเนื่องจนจบหลักสูตร   
     


การยื่นคำร้องขอจบการศึกษา
        เมื่อผู้เรียนสอบผ่านเกณฑ์ที่ครบรายวิชาบังคับ วิชาเลือก ทำกิจกรรม กพช. ครบ 100 ชั่วโมง ผ่านการประเมินคุณธรรม และผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ เรียบร้อยแล้ว  จะต้องยื่นคำร้องขอจบการศึกษาและขอรับใบประกาศนียบัตรที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ  โดยนำหลักฐานต่อไปนี้มาประกอบ
        1. รูปถ่ายขนาด  1.5 นิ้ว จำนวน  2 รูป  ถ่ายไว้ไม่เกิน  6 เดือน  สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีลวดลายและอักษรปักใด ๆ หรือเครื่องแบบชุดสากล พร้อมเขียน ชื่อ-นามสกุลหลังรูป (ไม่ใช้รูปถ่ายด่วนหรือโพลาลอยด์)
        2. ใบประกาศนียบัตร หรือใบ รบ. ที่เป็นวุฒิก่อนเข้าเรียน  ถ่ายสำเนา  1 ฉบับ พร้อมนำฉบับจริงมาแสดงด้วย
        3.  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1 ฉบับ
        4. บัตรประจำตัวนักศึกษา
        5. ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อและนามสกุล (ถ้ามี) ถ่ายสำเนา  1 ฉบับ พร้อมฉบับจริงมาแสดงด้วย  


การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
        นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อ
        1. สำเร็จการศึกษา
        2. ลาออก
        3. ตาย
        4. ออกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา
        5. ไม่ลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพเป็นนักศึกษาเป็นเวลา 6 ภาคเรียนติดต่อกัน
        6.  ขาดคุณสมบัติการเป็นนักศึกษา กศน.