เลือกเมนู

สาระสำคัญของการเทียบระดับ
   การศึกษา
การดำเนินงานประเมินเทียบระดับ
   การศึกษา
ขั้นตอนการประเมินเทียบระดับ
   การศึกษา

บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงาน
   และคณะกรรมการ

การบริหารงานทะเบียน
กิจกรรมเข้าค่าย
การบริหารการเงินและงบประมาณ
         
   
บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานและคณะกรรมการ
 

       
           เนื่องจากกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับการศึกษาและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2546 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2546 กำหนดวิธีการประเมินเทียบระดับการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ดำเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อสถานศึกษาดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายได้จำเป็นต้องกำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับตั้งแต่ สำนักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1. คณะกรรมการกลางเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
           คณะกรรมการกลางเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แต่งตั้งขึ้นตาม คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 201/2548 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2548                       ประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้แทนจากสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ทำหน้าที่
           1) พิจารณามาตรฐานการประเมินเทียบระดับในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
           2) พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักเกณฑ์ วิธีการและเครื่องมือประเมินเทียบระดับการศึกษา
           3) พิจารณาคัดเลือกและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถานศึกษาเพื่อทำหน้าที่ประเมินเทียบระดับการศึกษา เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
           4) พิจารณาให้ความเห็นชอบในผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เดียวกัน
           5) ให้คำปรึกษาแนะนำ กำกับ ดูแลสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา
           6) อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
           1) จัดทำนโยบาย วางแผนและพัฒนาการดำเนินงานการประเมินเทียบระดับการศึกษา ตลอดจนรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาระบบการดำเนินงาน
           2) ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้ดำเนินงานการประเมินเทียบระดับการศึกษาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
           3) ให้คำปรึกษาแนะนำ ฝึกอบรมการจัดทำเครื่องมือประเมินการเทียบระดับการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
           4) กำกับดูแลติดตามการดำเนินงานการประเมินเทียบระดับการศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและคู่มือดำเนินงานที่กำหนด
           5) ประชาสัมพันธ์โดยสื่อต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทราบโดยทั่วกัน
           6) กำหนดดเกณฑ์และดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา
           7) เสนอรายชื่อสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาต่อกระทรวงศึกษาธิการ
           8) จัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินเทียบระดับการศึกษา
           9) กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ระดับการศึกษา ในลักษณะมวลประสบการณ์และความรู้ที่เป็นองค์รวมของบุคคล
         10) จัดทำกรอบเครื่องมือการประเมินเทียบระดับการศึกษา
         11) จัดประชุมชี้แจงสถานศึกษาในสังกัดที่ทำหน้าที่ประเมินเทียบระดับการศึกษา
         12) จัดทำหลักเกณฑ์การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการขอประเมินเทียบระดับการศึกษาและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ดำเนินงาน

3. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด/ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร
           1) รับสมัคร ปฐมนิเทศ แนะแนวผู้เข้าประเมินเทียบระดับการศึกษา
           2) ดำเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้เข้าประเมินที่นำหลักฐานการศึกษามาเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น ตามหนังสือสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ที่ ศธ 0210.03/6455 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548
           3) จัดทำมาตรฐานการเรียนรู้เพิ่มเติม ในส่วนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และหลักสูตรของสถานศึกษา
           4) จัดทำเครื่องมือพร้อมเกณฑ์การประเมินเทียบระดับการศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับการศึกษาและกรอบเครื่องมือที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด โดยใช้เครื่องมือประเมินที่หลากหลาย เช่น แฟ้มสะสมงาน การเสนอผลงาน การจัดทำโครงงาน การสัมภาษณ์ การทดสอบเป็นต้น พร้อมจัดทำคู่มือการใช้เครื่องมือ แต่ละระดับการศึกษา การใช้เครื่องมือประเมินหลายประเภท เพื่อให้สามารถประเมินได้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ระดับการศึกษาที่กำหนดสามารถวัดความรู้ คุณธรรม จริยธรรมของผู้ประเมินได้อย่างแท้จริง
           5) ดำเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษา ให้ประเมินเป็นมวลประสบการณ์และความรู้ที่เป็นองค์รวมของบุคคล 4 ด้าน คือ ด้านความรู้พื้นฐาน ความรู้และทักษะด้านการพัฒนาอาชีพ ความรู้และทักษะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความรู้และทักษะด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน
           6) การประเมินเทียบระดับการศึกษา จะต้องมีผลการประเมินผ่านร้อยละ 50 ในแต่ละองค์ประกอบ จึงจะถือว่าผ่านการประเมินในองค์ประกอบนั้น และจะต้องผ่านการประเมินทั้ง 4 องค์ประกอบก่อน สถานศึกษาจึงจะจัดกิจกรรมการเข้าค่ายตามหลักสูตรที่สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนกำหนด
           7) สถานศึกษาต้องเก็บสะสมการประเมินในส่วนที่ผ่านของแต่ละองค์ประกอบของผู้เข้าประเมิน กำหนดภายใน 5 ปี นับแต่วันอนุมัติผลตามคำร้องขอเทียบระดับการศึกษาครั้งแรก

4. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาค
           1) บริการทางวิชาการ ประสานงานสร้างเครื่องมือประเมินการเทียบระดับการศึกษา จัดประชุมอบรม สัมมนาหรือกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
           2) นิเทศ ติดตามผล ผลการดำเนินงานการเทียบระดับการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
           3) บริการด้านประชาสัมพันธ์
           4) บริการด้านการพิมพ์ เช่น แบบพิมพ์ต่าง ๆ และเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
           5) หน้าที่อื่น ๆ ที่สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนมอบหมาย