เลือกเมนู

แนวคิด/หลักการ/จุดมุ่งหมาย
รูปแบบการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
สาระการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
   แบบพบกลุ่ม

จำนวนหน่วยกิต/เวลาเรียน/
   การลงทะเบียน/โครงสร้างหลักสูตร

สาระการเรียนรู้ 8 หมวดวิชา
การจัดกระบวนการเรียนรู้           
การย้ายสถานศึกษา
   กำหนดวันเปิด - ปิด ภาคเรียน
   การยื่นคำร้องขอจบการศึกษา
   คุณสมบัติของนักศึกษา
หลักฐานการสมัครเรียน
   การปฏิบัติตนของนักศึกษา
   การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
แนวทางการจัดกระบวนการเรียน
 
คอมพิวเตอร์
แนวทางการเทียบโอนในสาระที่ 4
หลักสูตรคอมพิวเตอร์
   สำหรับผู้สูงอายุ                      
 
   
 

หลักสูตรคอมพิวเตอร์

1. หลักสูตรสำหรับผู้ไม่เคยเรียนคอมพิวเตอร์

ระดับ
- องค์ประกอบ
คอมพิวเตอร์
- ฝึกพิมพ์
Windows
Word
Internet
Power
point
Excel
ชิ้นงาน/
โครงงาน
รวมจำนวน
ชั่วโมง
ประถมศึกษา
15 ชม.
12 ชม.
18 ชม.
9 ชม.
-
-
6 ชม.
60 ชม.
มัธยมศึกษาตอนต้น
12 ชม.
6 ชม.
18 ชม.
9 ชม.
9 ชม.
-
6 ชม.
60 ชม.
มัธยมศึกษาตอนปลาย
3 ชม.
3 ชม.
18 ชม.
9 ชม.
9 ชม.
12 ชม.
6 ชม.
60 ชม.

2. หลักสูตรสำหรับผู้เคยผ่านการเรียนคอมพิวเตอร์
       คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเลือกเรียนหลักสูตรนี้
       2.1  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถนำผลการเรียนระดับประถมศึกษา มาเทียบโอน ผลการเรียน โดยต้องเรียนเพิ่ม   30  ชั่วโมง
       2.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถนำผลการเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น มาเทียบโอนผลการเรียน โดยต้องเรียนเพิ่ม  30  ชั่วโมง

ระดับ
- องค์ประกอบ
คอมพิวเตอร์
- ฝึกพิมพ์
Windows
Word
Internet
Power
point
Excel
ชิ้นงาน/
โครงงาน
หลักสูตร
ที่ต้อง
เรียนเพิ่ม
หลักสูตร
ที่ต้อง
เทียบโอน
รวม
จำนวน
ชั่วโมง
มัธยมศึกษา
ตอนต้น
3 ชม.
3 ชม.
3 ชม.
3 ชม.
12 ชม.
-
6 ชม.
30 ชม.
30 ชม.
60 ชม.
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
-
-
2 ชม.
1 ชม.
12 ชม.
12 ชม.
3 ชม.
30 ชม.
30 ชม.
60 ชม.

3. หลักสูตรสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ
       คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเลือกเรียนหลักสูตรนี้
       3.1  ต้องมีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป  และมีความประสงค์ที่จะเรียนหลักสูตรนี้
       3.2  มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์บ้าง

ระดับ
- องค์ประกอบ
คอมพิวเตอร์
- ฝึกพิมพ
Windows
Word
Internet
Power
point
Excel
ชิ้นงาน/
โครงงาน
รวม
จำนวน
ชั่วโมง
ประถมศึกษา
15 ชม.
9 ชม.
18 ชม.
12 ชม.
-
-
6 ชม.
60 ชม.
มัธยมศึกษาตอนต้น
9 ชม.
6 ชม.
18 ชม.
12 ชม.
6 ชม.
-
6 ชม.
60 ชม.
มัธยมศึกษาตอนปลาย
6 ชม.
3 ชม.
18 ชม.
12 ชม.
6 ชม.
6 ชม.
9 ชม.
60 ชม.


คลิกเลือกหลักสูตรที่ต้องการ
หลักสูตรสำหรับผู้ไม่เคยเรียนคอมพิวเตอร์
หลักสูตรการจัดสาระการเรียนรู้ สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมวดวิชาพัฒนาอาชีพ ระดับประถมศึกษา จำนวน 60 ชั่วโมง 

หลักสูตรการจัดสาระการเรียนรู้ สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมวดวิชาพัฒนาอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 60  ชั่วโมง
หลักสูตรการจัดสาระการเรียนรู้ สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมวดวิชาพัฒนาอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน 60  ชั่วโมง

หลักสูตรสำหรับผู้สูงอายุ

หลักสูตรการจัดสาระการเรียนรู้ สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ   หมวดวิชาพัฒนาอาชีพ ระดับประถมศึกษา (กลุ่มผู้สูงอายุ) จำนวน 60 ชั่วโมง
หลักสูตรการจัดสาระการเรียนรู้ สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ   หมวดวิชาพัฒนาอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (กลุ่มผู้สูงอายุ) จำนวน 60 ชั่วโมง
หลักสูตรการจัดสาระการเรียนรู้ สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ   หมวดวิชาพัฒนาอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (กลุ่มผู้สูงอายุ) จำนวน 60 ชั่วโมง

แบบแสดงผลการปฏิบัติคอมพิวเตอร์